Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Program Erasmus+

Stypendia Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) dla studentów  Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Studenci, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którzy zostaną zakwalifikowani na wyjazd w programie  Erasmus+, mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie ze środków przyznanych DSW w umowie zawartej w ramach projektu finansowanego z PO WER na rok akademicki 2016/2017.
Jako student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będzie traktowany student z udokumentowanym prawem do otrzymywania stypendium socjalnego w dniu podejmowania przez DSW decyzji rekrutacyjnej, odnoszącej się do wyjazdów w roku 2016/17. Udokumentowanie prawa do otrzymywania stypendium socjalnego następuje zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów socjalnych przyjętych w DSW.  W przypadku otrzymania większej liczby podań potencjalnych uczestników mobilności od możliwości sfinansowania wyjazdów, uczelnia zastrzega sobie prawo nie akceptowania wszystkich wniosków.
Student spełniający kryterium „trudnej sytuacji materialnej” będzie otrzymywał tzw. dodatek socjalny w postaci powiększenia stawki stypendialnej na każdy miesiąc pobytu o równowartość 200 €. Stypendium wraz z dodatkiem socjalnym będzie wypłacane w PLN w ramach umowy PO WER (kurs przeliczeniowy będzie kursem stałym dla całego okresu obowiązywania umowy).

Studenci, którzy zostaną zakwalifikowani na wyjazd w programie Erasmus+ oraz posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wystawione przez upoważniony do tego organ, mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności. Dodatkowe dofinansowanie wraz z podstawową kwotą stypendium należną dla danego rodzaju wyjazdu będzie wypłacone z budżetu umowy PO WER

 

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia zagraniczne studentów otrzymujących stypendium socjalne, a także finansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia lub praktyki zagraniczne i wszelkie szczegółowe informacje można znaleźć na stronach programu:

Jakie są możliwości wyjazdów dla studentów niepełnosprawnych? 

Studenci niepełnosprawni ubiegają się o wyjazd w programie Erasmus+ na tych samych zasadach, co pozostali studenci, tzn. powinni wziąć udział  w rekrutacji na wyjazdy na studia. Oznacza to, że muszą spełniać kryteria stawiane przed kandydatami, w tym dwa podstawowe: mieć dobre wyniki w nauce i dobrze znać język, w jakim studia będą realizowane. 

Informacje dodatkowe