Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Program Erasmus+

Stypendia Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) dla studentów  Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

W roku akademickim 2017/2018 studenci Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, którzy chcą wyjechać na studia lub praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+, Akcja1: Mobilność Edukacyjna, mogą korzystać także z dodatkowych środków finansowych zagwarantowanych w budżecie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie to jest skierowane do studentów, którzy otrzymali w DSW stypendium socjalne w semestrze poprzedzającym wyjazd na studia zagraniczne lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Projekt, w ramach którego przyznawane jest wsparcie nosi tytuł: „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” i służy rozwojowi mobilności ponadnarodowej studentów. Jego celem głównym jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez umożliwienie zrealizowania części programu kształcenia w zagranicznej uczelni lub instytucji.  Żeby ten cel osiągnąć studenci uczestniczący w projekcie otrzymują dodatkowe środki, ponad obowiązujące w programie   PO WER stawki ryczałtowe.

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia zagraniczne studentów otrzymujących stypendium socjalne, a także finansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia lub praktyki zagraniczne i wszelkie szczegółowe informacje można znaleźć na stronach programu:

 

Jakie są możliwości wyjazdów dla studentów niepełnosprawnych? 

Studenci niepełnosprawni ubiegają się o wyjazd w programie Erasmus+ na tych samych zasadach, co pozostali studenci, tzn. powinni wziąć udział  w rekrutacji na wyjazdy na studia. Oznacza to, że muszą spełniać kryteria stawiane przed kandydatami, w tym dwa podstawowe: mieć dobre wyniki w nauce i dobrze znać język, w jakim studia będą realizowane. 

Informacje dodatkowe