Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Program Erasmus+

Learning Agreement - Praktyka Erasmus+

Przed Wyjazdem

Każdy Beneficjent programu wyjeżdżający na praktykę programu Erasmus+ na dwa tygodnie przed planowaną datą wyjazdu do instytucji zagranicznej zobowiązany jest do podpisania umowy programu z Uczelnią - w Biurze Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ w DSW (BMWD: Wagonowa 9, pok. 30).

Wszystkie osoby wyjeżdżające zobowiązane są do posiadania ubezpieczenia ważnego przez cały okres pobytu w instytucji partnerskiej (w kraju mobilności):

 

  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w miejscu pracy, 
  • oraz ubezpieczenia medycznego - zdrowotnego (np. karta EKUZ).

Karta EKUZ - Krok po Kroku

Celem podpisania  umowy, każdy stypendysta Erasmus+  powinien również złożyć w BMWD formularz danych bankowych z informacją o koncie bankowym, na które będzie przelewane stypendium. 

Formularz danych bankowych

Informacje na temat wiz do Turcji