Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Program Erasmus+

Stypendia Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) dla studentów  Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 

W roku akademickim 2019/2020 Dolnośląska Szkoła Wyższa realizuje kolejną edycję projektu: Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota przyznanego Szkole dofinansowania to: 45 806,00 zł.

Studenci Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, którzy chcą wyjechać na studia lub praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+, Akcja1: Mobilność Edukacyjna, mogą korzystać z dodatkowych środków finansowych zagwarantowanych w budżecie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie to jest skierowane do studentów, którzy otrzymali w DSW stypendium socjalne w semestrze poprzedzającym wyjazd na studia zagraniczne i/lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez umożliwienie zrealizowania części programu kształcenia w zagranicznej uczelni lub instytucji.  

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia zagraniczne studentów otrzymujących stypendium socjalne, a także finansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia lub praktyki zagraniczne i wszelkie szczegółowe informacje można znaleźć na stronach programu:

 

Jakie są możliwości wyjazdów dla studentów niepełnosprawnych? 

Studenci niepełnosprawni ubiegają się o wyjazd w programie Erasmus+ na tych samych zasadach, co pozostali studenci, tzn. powinni wziąć udział  w rekrutacji na wyjazdy na studia. Oznacza to, że muszą spełniać kryteria stawiane przed kandydatami, w tym dwa podstawowe: mieć dobre wyniki w nauce i dobrze znać język, w jakim studia będą realizowane. 

Informacje i Dokumenty

 

  • Wytyczne dla Uczelni dot. Zasad Finansowania Wyjazdów w 2019/2020

  • Warunki Przyznania Dofinansowania Wyjazdów Osób Niepełnosprawnych w Roku 2019/2020 -                           ♦ Stypendia

  • Warunki Finansowania Wyjazdów na Studia i Praktyki Studentów Uprawnionych do Otrzymywania Stypendium Socjalnego w roku 2019/2020                                                                                                              ♦ Stypendia