Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Program Erasmus+

Studencki Program Stypendialny

Stypendium Rady Miasta Wrocławia Dla Studentów Wyjeżdżających Za Granicę

O stypendium mogą ubiegać się studenci III roku (studenci, którzy będą studiować na uczelni zagranicznej na minimum III roku studiów) i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku i lat wyższych studiów I stopnia oraz studiów II stopnia studiujący w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych, którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych.

Warunkiem koniecznym do uzyskania stypendium przez studentów III roku i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku i lat wyższych studiów I stopnia oraz studiów II stopnia (studiujący w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych) na uczelniach zagranicznych jest spełnienie następujących kryteriów: 1) uzyskanie prawa do studiowania na uczelni zagranicznej, 2) wyróżniające osiągnięcia naukowe.

Wnioski o udzielenie stypendiów wraz z wymaganymi dokumentami studenci składają za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego -  do 30 listopada roku poprzedzającego na semestr letni oraz do 30 czerwca każdego roku na semestr zimowy.

Formularz wniosku dostępny jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego. Instrukcja wypełniania wniosku.

Złożone wnioski powinny zawierać: 

  • Zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta (informację o nazwie uczelni, wydziale, kierunku, specjalności, roku i semestrze studiów - Biuro Obsługi Studenta i Słuchacza),
  • Zaświadczenie z uczelni o średniej ocen za ostatni ukończony semestr studiów (Biuro Obsługi Studenta i Słuchacza) - na dzień złożenia wniosku,
  • Zaświadczenie z uczelni polskiej (wydane w j. polskim) potwierdzające prawo do studiowania na uczelni zagranicznej (studenci Erasmus+ - Biuro ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej)
  • Prezentację - uzasadnienie (forma dowolna).

Załączniki do wniosku on-line należy dołączyć według wskazanych poniżej nazw:

  • Zaświadczenie _ Status studenta
  • Zaświadczenie _Średnia ocen
  • Zaświadczenie _ Prawo do studiowania zagranicą
  • Prezentacja